Welkom op de website van Vallei

Melkveehouderij De Rumelaer

Sinds 1862 wordt er door de familie van Donselaar gewoond en gewerkt op deze boerderij. In de vorige eeuw werden er koeien, varkens en kippen gehouden en werden ook suikerbieten en pootaardappelen op het land geteeld.

Momenteel wordt er alleen melkvee opgefokt en gehouden op ‘De Rumelaer’ en al het land wordt gebruikt voor het telen van ruwvoer voor de koeien. In de zomerperiode lopen de koeien in de wei. Al de op het bedrijf geproduceerde mest wordt gebruikt op het eigen land en de hoeveelheid gewonnen ruwvoer is genoeg voor de eigen veestapel. Er wordt naar gestreefd om deze waardes ook in de toekomst in stand te houden.

Waarom Vallei Boert Bewust?

‘De Rumelaer’ is aangesloten bij Vallei Boert Bewust omdat de familie Donselaar vindt dat de landbouw al te lang in de verdediging zit terwijl men juist trots zou moeten zijn op de eigen sector. Daarom vindt ‘De Rumelaer’ dat het tijd is om de burger te laten zien wat er op een boerenbedrijf gebeurt. Er valt niets te verbergen.

Melkveehouderij De Rumelaer

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Voor het thema Maatschappij is Bert van Donselaar vanuit zijn functie voorzitter LTO Noord regio West nauw betrokken bij de opzet en ontwikkeling van het socialmedia project Boeren Buren wat gericht is op kennis maken met het boeren leven. Ook wordt er antwoord gegeven op vragen die een burger heeft.

  • Voor het thema Milieu scoort ‘De Rumelaer’ diverse pluspunten. Zo is het bedrijf zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekend dat al het gras en maïs afkomstig is van eigen akkers en weilanden. Tevens is er voldoende eigen grond aanwezig om alle mest kwijt te kunnen op eigen bedrijf. Er hoeft dus geen transport gebruikt te worden om mest af te voeren. Het erf ziet er strak en schoon uit en er is een strak veegplan. Wekelijks wordt het hele terrein goed schoongeborsteld. Hierdoor wordt regenwater niet vervuild wanneer het op het pad terecht komt en vervolgens de grond in trekt.

  • Om Energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van groene stroom. Ook wordt op het bedrijf een platenkoeler gebruikt die zorgt dat de melk wordt gekoeld voordat de melk de melktank in gaat. Dit bespaart energie op het koelen van de melktank. Op de ventilatoren in de koeienstal is een frequentieregelaar aangesloten. Een frequentieregelaar zorgt ervoor dat de apparatuur niet harder draait dan nodig.

  • Om het Welzijn van de koeien te bevorderen hebben de koeien de beschikking over ligboxen met een laag diepstrooisel zodat ze zacht kunnen liggen. Daarnaast kunnen de koeien afkalven in een strohok met vers en schoon stro wat comfortabel en hygiënisch is voor het afkalveren. In de stal zijn 2 koeborstels aanwezig waar de dieren zich aan kunnen krabben als ze jeuk hebben. Ook in de zomer is het goed vertoeven in de stal. Twee grote ventilatoren zorgen op warme dagen voor de nodige verkoeling. 

  • Op het thema Diergezondheid scoort ‘De Rumelaer’ het maximale aantal van 3 sterren. Zo is het gebruik van antibiotica minder dan 50% van de maximale streefwaarde. Via het monitoringssysteem Koe Alert wordt de gezondheid van de koeien naukeurig in de gaten gehouden. Het bedrijf is vrij van de virusinfecties IBR en BVD. Als koeien dit virus bij zich hebben, dan betekend dit vaak een lagere melkopbrengst. Daarnaast kent het bedrijf een gesloten bedrijfsvoering, wat wil zeggen dat er geen dieren worden aangekocht. Dit voorkomt ziekte insleep.

  • Op het thema Natuur worden diverse pluspunten gescoord. Zo zijn de akkerranden ingezaaid met bloemenmengsel waar veel vlinders en insecten op af komen. Het grasland is ingezaaid met kruidenrijke grassoorten. Op en rondom het bedrijf zijn houtwallen, knotwilgen en diverse struiken zodat er volop leef- en nestelruimte is voor erfvogels. Voor de insecten is een speciaal insectenhotel gemaakt. Kikkers en weidevogels hebben de beschikking over een natgedeelte bij de kikkerpoel.

  • Voor het thema Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het erf. Ook worden punten als lichtvervuiling en weidegang hierin meegenomen. In het geval van melkveebedrijf ‘De Rumelaer’ hebben de koeien mogelijkheid tot weidegang. Het weideseizoen moet minimaal 120 dagen zijn en per dag moeten de koeien minimaal 6 uur naar buiten. Ook het jongvee en de droge koeien gaan als het weer het toelaat naar buiten. 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze